O projekte

Odpíšemeti.sk

Šikanovanie na školách je celospoločenský problém.

Cieľ

V Nadácii Markíza si tento fakt uvedomujeme dlhší čas, a už v minulosti sme sa tomuto problému čiastkovo venovali. Pri našej nadačnej činnosti sa občas aj keď nepriamo stretávame s témou šikanovania, ktorá ma veľa odtieňov a podôb a prelína sa rôznymi oblasťami detského či tínedžerského sveta a zasahuje do detskej duše.

Projekt ODPÍŠEME TI je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách ale aj v rodinách. Zrealizovaný kvalitatívny výskum potvrdil závažnosť témy, jej neustálu prítomnosť ako aj prítomnosť obáv a strachu z riešenia, či nedôvery voči dospelým a pasivity pri riešení.

Nezáleží na tom, či je dieťa talentované, nadané, či je „z dobrej rodiny", nemá žiadne zdravotné znevýhodnenie či sociálny hendikep. Obeťou sa môže stať každé dieťa , rovnako ako sa môže stať agresorom. Nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen dieťa, ale aj dospelý nevie, ako správne zareagovať, čo urobiť.

Veríme, že web www.odpisemeti.sk sa stane prvým krokom, ktorý dieťa ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa nasmeruje na správnu cestu riešenia. Práve tu nájdu pomoc prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty - na bezplatnom telefónnom čísle 116 111 , ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez čet tu na webe vo vybraných hodinách. Nájdu tu dôležité informácie o téme, videá, články.

Projekt „ODPÍŠEME TI" znamená nádej, skutočnosť, že niekto na druhej strane, odborník - psychológ odpovie, odpíše, poradí a nasmeruje, ako problém zvládnuť vo svojom prostredí.

Naši odborníci:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

je odbornou garantkou projektu, stojí pri jeho vzniku od začiatku:

„Každé dieťa si zaslúži cítiť sa bezpečne, či je to doma, v škole alebo v akomkoľvek prostredí. Všímajme si, keď niekto potrebuje pomoc, keď sa niekto cíti zle, keď sa niekomu ubližuje alebo sa deje niečo, čo nie je v poriadku. Rozprávajme o šikane, nezatvárajme pred ňou oči a podajme pomocnú ruku. Práve projekt Nadácie Markíza ODPÍŠEME TI pomáha v boji proti šikanovaniu a verím, že aj vďaka nemu sa o tejto téme dozvie, čo najviac detí, rodičov a učiteľov a spolu pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú."

PaedDr. Petra Arslan Šinková

M_Sikana_O-PROJEKTE-foto.jpg
M_Sikana_O-PROJEKTE-foto.jpg
 

 

 • je detská psychologička s dlhoročnou praxou
 • niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička na základnej škole a gymnáziu v Bratislave a ako konzultantka na Linke detskej istoty
 • od roku 2008 poskytuje konzultácie školám a lektoruje semináre a workshopy pre učiteľov
 • od roku 2008 vedie v Bratislave Fantastickú škôlku a predškolskú prípravku Fantastická predŠKOLA a od roku 2019 základnoškolskú vzdelávaciu skupinu FANTASTICKÁ pre deti v školskom veku v spolupráci so školou CZŠ Narnia v Bratislave.
 • je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania
 • po celom Slovensku lektoruje kurzy a vzdeláva odborníkov z pomáhajúcich profesií
 • je šťastnou mamou dvoch detí.
 • Publikuje odborné a vedecké články na tému výchovy a vzdelávania detí.
 • Rakúsku metodiku a tréningové programy na zachytenie porúch učenia a pozornosti pre deti v predškolskom a školskom veku adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku.
 • Je spoluautorkou odborných materiálov Manuál pre depistáž a Manuál pre stimulačný program, ktoré sú využívané v rámci aktivít národného projektu Škola otvorená všetkým a odborného materiálu v rámci aktivít Ministerstva vnútra SR Depistážno - stimulačný program pre 3 - 4 ročné deti v materských školách.
 • Je spoluautorkou publikácie Testujme a rozvíjajme svoje dieťa, ktorá vyšla vo vydavateľstve Fortuna Libri (2016) a bola preložená aj do českého jazyka.
 • Je autorkou série kníh na rozvoj schopností dieťaťa Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa, ktoré vyšli vo vydavateľstve Fortuna Libri (2018) a publikácie pre deti s poruchami učenia Hrové aktivty pre deti Fortuna Libri (2020).
 • Je autorkou knihy Mami, oci poďme sa porozprávať zameranej na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí a na predchádzanie šikane (Fortuna Libri, 2020).

Partneri:

Linka detskej istoty, n. o.

Veľmi si vážime, že partnerom na ktorého sa deti môžu s dôverou v našom projekte obrátiť je LINKA DETSKEJ ISTOTY , organizácia, ktorá pre celé Slovensko ponúka dištančné poradenstvo pre deti a mládež v nepretržitej prevádzke už 25 rokov (24/7 non-stop, vrátane víkendov a sviatkov), bezplatne a anonymne.

Činnosť Linky detskej istoty (LDI) je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa a je členom medzinárodných organizácií Child Helpline International, Missing Children Europe, AMBER Alert Europe, AMMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života, ktoré pre členstvo vyžadujú dodržiavanie medzinárodných štandardov kvality.

Vízia LDI:

„Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje."

Linka detskej istoty napĺňa svoju víziu prostredníctvom viacerých programov, projektov a služieb pre deti a mladých ľudí.

Primárnou službou LDI je dištančné telefonické poradenstvo pre deti a mladých ľudí z celého Slovenska. 24/7 Non-stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom tel. č. 116111 a tel. č. 116000, ako aj On-line poradenstvo: četové poradenstvo cez www.ldi.sk a tiež emailové poradenstvo cez 116111@ldi.sk .

Tím odborníkov Linky detskej istoty je zložený zo špeciálne odborne vyškolených poradcov - supervízorov a konzultantov z odborov pomáhajúcich profesií - psychológia, sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika...

Linka detskej istoty (LDI) bola založená v januári 1996 ako Národný projekt Slovenského výboru pre UNICEF. V októbri 2014 sa stala samostatnou neziskovou organizáciou. Linka nepretržite poskytuje služby, ako poradenstvo, krízovú intervenciu, informácie a prevenciu; etabluje, rozvíja a chráni duchovné a kultúrne hodnoty. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa LDI poskytuje odborné konzultácie pre deti, mladých ľudí, ich rodiny s cieľom zlepšiť ich život a chrániť práva detí. Služby poskytuje formou dištančného poradenstva prostredníctvom dvoch medzinárodne harmonizovaných, bezplatných, anonymných, nonstop liniek: Linky pre deti a mladých ľudí - 116 111 a Linky pomoci nezvestným a sexuálne zneužívaným deťom na - 116 000. Každé dieťa alebo mladý človek v ohrozujúcej situácii môže zavolať a bezplatne požiadať o pomoc na číslach linky, a to kdekoľvek na Slovensku, cez deň alebo v noci, po celý rok, aj počas víkendov a sviatkov. On-line poradenstvo poskytuje LDI prostredníctvom emailu a chatu - dostupného denne vo vyhradenom čase.

Cieľom týchto služieb je prvý kontakt s dieťaťom či mladým človekom v ťažkej situácii, aby sa zaistilo poskytnutie odbornej podpory a špecifickej pomoci v mieste, kde sa dieťa či mladý človek nachádza.

Linka detskej istoty poskytuje bezplatné konzultácie aj dospelým, ktorí volajú v záujme detí a mladých ľudí: rodičom, príbuzným, učiteľom, vychovávateľom, šk. psychológom a ďalším pracovníkom s deťmi a mládežou.

Linka detskej istoty okrem toho realizuje preventívne, rozvojové programy a programy na zvýšenie povedomia v oblasti práv detí. Všetky tieto aktivity sú založené na dlhoročných skúsenostiach a zručnostiach z dištančného poradenstva a/alebo službách poskytovaných „tvárou v tvár".

POSKYTUJE SLUŽBY PRE DETI A MLADÝCH ĽUDÍ Z CELÉHO SLOVENSKA - 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE:

 • Linka pre deti a mládež - non-stop, bezplatná, anonymná podporná, informačná, preventívna, krízová a komunikačno-poradenská linka na tel. čísle 116 111
 • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti - non-stop, bezplatná, anonymná krízová linka na tel. čísle 116 000
 • On-line poradňa LDI: chat na webovej stránke: www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk - každý deň od 18:00 do 22:00 hod. / email na: 116111@ldi.sk
 • Rodičovská poradňa LDI: Poradenská linka pre dospelých, ktorí volajú v záujme neplnoletého dieťaťa - každú stredu od 13:30 do 19:30 hod.
 • Sociálno-právna poradňa LDI: Poradenská linka pre dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa - každý štvrtok a sobotu od 13:30 do 19:30 hod. 

Viac informácií na: www.ldi.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rovnako si vážime podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pána ministra Branislava Gröhlinga. MŠVVaŠ SR, rovnako vníma dôležitosť prevencie šikany a vytvorenie zdravého prostredia pre deti v školských zariadeniach.

„Považujem za dôležité, aby škola nebola iba miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak bude cítiť bezpečne. Som preto veľmi rád, že ako ministerstvo spolupracujeme na týchto aktivitách, ktoré pomáhajú predchádzať šikane a robia zo škôl lepšie, tolerantnejšie a bezpečnejšie miesta,"

uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling

Viac informácií na www.minedu.sk a na ucimenadialku.sk/edutv

Špeciálne poďakovanie patrí:

Agentúre Made by Vaculík - za kreatívne a strategické uchopenie a stvárnenie témy

Agentúre Insight Diver - za Kvalitatívny prieskum ako organickú súčasť procesu prípravy na tvorbu komunikačnej kampane zameranej na fenomén šikany

Kolegom z Televízie Markíza (Markíza-Slovakia, s. r. o.) - za pomoc a podporu pri realizácii projektu